دریافت شکایات

مشتری گرامی
فروشگاه آذرسیال در راستای جلب رضایت شما مشتریان گرامی فرم دریافت شکایت های شما از قسمتهای مختلف فروشگاه را بشرح ذیل جهت دریافت طراحی و مستقر نموده است. ما خوشحال خواهیم شد تا با بررسی موارد ارسالی از شما موارد و مشکلاتی عمده ای که در فروشگاه وجود دارد را برطرف نموده و خدماتی بی نقص را به شما ارائه دهیم.